response

val response: HttpResponse

Property

response -