cacheTestServer

fun Application.cacheTestServer(): Unit