method

val method: HttpMethod

Property

method -