encryptAlgorithm

val encryptAlgorithm: String

is an encryption algorithm name

Property

encryptAlgorithm - is an encryption algorithm name