key

val key: PrivateKey

: PrivateKey for certificate chain.

Property

key - : PrivateKey for certificate chain.