removeKeysWithNoEntries

fun removeKeysWithNoEntries(): Unit