respondWrite

suspend fun ApplicationCall.respondWrite(
    contentType: ContentType? = null,
    status: HttpStatusCode? = null,
    writer: suspend Writer.() -> Unit
): Unit

Deprecated: Use respondTextWriter if you need to send text, otherwise use respondOutputStream