shutDownUrl

var shutDownUrl: String

URI to handle shutdown requests