test respond write

fun test respond write(): Unit