endWriteSession

open fun endWriteSession(written: Int): Unit