Memory

fun Memory(view: DataView)
fun Memory(buffer: ByteBuffer)
fun Memory(pointer: <ERROR CLASS><<ERROR CLASS>>, size: Long)