HttpTimeoutCapabilityConfiguration

fun HttpTimeoutCapabilityConfiguration(requestTimeoutMillis: Long? = null, connectTimeoutMillis: Long? = null, socketTimeoutMillis: Long? = null)

Creates a new instance of HttpTimeoutCapabilityConfiguration.