makeView

fun Buffer.makeView(): Buffer
fun ChunkBuffer.makeView(): ChunkBuffer