keysGenerationAlgorithm

fun keysGenerationAlgorithm(algorithm: String): String